ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy zaprasza na REGATY WARTE POZNANIA. W regatach obowiązuje załączony poniżej „Regulamin regat w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2”.
Nie będzie możliwości osobistego dokonania zgłoszenia do regat oraz wpłaty gotówkowej wpisowego w Biurze Regat Klubu.
Regaty będą rozgrywane na jeziorze Kierskim w dniach 15-16.05.2021 r.
Miejsce regat : ŻLKS Poznań ul Wilków Morskich 13.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa
WS 2021 – 2024
Regaty rozegrane zostaną w klasach:
OPP
Laser-4,7
Laser Radial
Laser Standard
Słonka
Europa
Finn
Wpisowe do regat wynosi :
OPP 40,00 zł
Klasy jednoosobowe 50,00 zł
Klasy dwuosobowe 80,00 zł
Zgłoszenia do regat poprzez portal upwind24.pl
KONTO BANKOWE DO OPŁACENIA WPISOWEGO
PKO BP S.A. III O/ Poznań
98 1020 4027 0000 1102 0034 7138
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z
Kodeksu Uprawnień Word Sailing oraz posiadający następujące dokumenty:,
• potwierdzenie wpłaty wpisowego do regat;
• licencję zawodnika PZŻ;
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.500.000 PLN;
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
• zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne – gdy potrzeba.
• badania lekarskie dla juniorów poniżej 21 lat
Przez zgłoszenie do regat zawodnicy zobowiązują się do uznania, że Organizator nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenie ciała lub za
utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub wyposażenia,
Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z
prawdą,
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia
uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną
przez zawodnika lub jego jacht.
Łodzie trenerskie
– wszystkie motorówki trenerskie wymagaja akredytacji organizatora
Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.
Gotowość startowa w dniu 15.05.2021 o godzinie 11:00
Gotowość startowa w dniu 16.05.2021 o godzinie 11.00
W dniu 16.05.2021 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później
niż o godz. 14.00
Regaty będą ważne po odbyciu 1 wyścigu.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w biurze regat , oraz w formie
elektronicznej na stronie upwind24.pl.
Dla najlepszych przewidziane są puchary i dyplomy.
Prawo do wizerunku :
– Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i
sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.
ORGANIZATOR
Regulamin regat
„REGATY WARTE POZNANIA ”
w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Obowiązują zalecenia PZŻ w sprawie organizacji zawodów sportowych w czasie pandemii COVID-19
 1. W regatach nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2 lub przebywające w kwarantannie (izolacji).
 2. Wszyscy uczestnicy regat oraz członkowie ekip, zobowiązani są do utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami. Dotyczy to zarówno przestrzeni wewnętrznej obiektów należących do Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego jak i całego zewnętrznego obszaru portu (tzw. przestrzeni publicznej portu).
 3. W obiektach i pomieszczeniach portu oraz na zewnątrz w miejscach publicznych, w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa.
 4. Trenerzy i opiekunowie zawodników, ograniczają do niezbędnego minimum pobyt zawodników w obiektach klubowych.
 5. Organizatorzy regat zapewniają bezdotykowe wejście do biura regat, które znajduje się w budynku głównym Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego . Jednorazowo w pomieszczeniu biura regat (poza obsługą) mogą znajdować się jedynie dwie osoby.
 6. Wszyscy uczestnicy regat, członkowie ekip oraz obsługa regat, każdorazowo są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz opuszczeniu budynków portowych.
 7. Organizatorzy zapewniają regularną dezynfekcję toalet.
 8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom regat płyn dezynfekcyjny w biurze zawodów.
 9. Komunikaty organizatora, komisji sędziowskiej i zespołu protestowego oraz wyniki wyścigów, będą dostępne na tablicy on-line na platformie Upwind 24. Organizatorzy zalecają korzystanie z elektronicznej formy przekazu informacji.
 10. Podczas uroczystości zakończenia regat, wszyscy uczestnicy mają obowiązek noszenia otrzymanych podczas procedury zgłoszeniowej maseczek. Osoby wręczające nagrody zostaną dodatkowo wyposażone w rękawiczki.
 11. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie czy trudności w oddychaniu, uczestnik lub obsługujący regaty nie powinien uczestniczyć w zawodach. Osoba taka zgłasza się (w przypadku zawodnika zgłoszenia dokonuje opiekun) do najbliższej jednostki Służby Zdrowia, celem konsultacji z lekarzem. Organizatorzy niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie dyrekcję portu oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, stosując się do ściśle wydanych instrukcji i poleceń.
 12. Organizatorzy zwracają uwagę, że to na trenerach/opiekunach, spoczywa obowiązek czuwania nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez zawodników, których mają pod swoją opieką. Monitorowanie stosowania procedur należy do Organizatora.

Regaty Warte Poznania – zawiadomienie > 

Instrukcja Regaty Warte Poznania 2021 >