Patenty żeglarskie – informacje ogólne

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE
Podstawę prawną przeprowadzenia egzaminu na patenty żeglarskie stanowią dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (czytaj całość) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

WARUNKI UZYSKANIA PATENTÓW I OPŁATY
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
– ukończyła 14 rok życia;
– zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
– ukończyła 18 rok życia;
– odbyła co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;- zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

OPŁATY
– opłata egzaminacyjna za egzamin na patent żeglarza jachtowego – 250 zł*;
– opłata egzaminacyjna za egzamin na patent jachtowego sternika morskiego – 350 zł*;
– opłaty za czynności związane z wydaniem patentu – 50 zł*
– * opłata ulgowa za egzamin na patent żeglarza jachtowego i/lub jachtowego sternika morskiego wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej, czyli odpowiednio 125 zł (żeglarz jachtowy) i/lub 175 zł (jachtowy sternik morski). Obowiązuje ona wszystkie osoby, które upoważnione są do zniżki (uczniowie i studenci posiadający w dniu egzaminu ważną legitymację uczniowską i/lub studencką, są tym samym uprawnienie do zniżki);
– * opłata ulgowa za czynności związane z wydaniem patentu wynosi 50% opłaty za wydanie patentu, czyli 25 zł. Obowiązuje ona wszystkie osoby, które upoważnione są do zniżki (uczniowie i studenci posiadający w dniu egzaminu ważną legitymację uczniowską/studencką, a tym samym uprawnienie do zniżki).
Wszystkie opłaty egzaminacyjne należy kierować na specjalne konto, zindywidualizowane dla każdego kandydata podchodzącego do egzaminu na patent. Numer tego konta, wraz z numerem identyfikacyjnym DotPay są automatycznie generowane przez system komputerowy, przez który każdy kandydat zgłasza się na konkretny, wybrany przez siebie egzamin na patent.

ZGŁOSZENIA NA EGZAMINY ŻEGLARSKIE – PROCEDURA

Każdy kandydat, podchodzący do egzaminu na patent żeglarza jachtowego lub/i jachtowego sternika morskiego może podejść do egzaminu na patent w dowolnym, wybranym przez siebie, najdogodniejszym dla siebie terminie i miejscu na terenie całego kraju, jak również i za granicą (jeśli takie egzaminy są zgłoszone przez PZŻ).

Aby tego dokonać należy posłużyć się następującym linkiem:
https://egzaminy.pya.org.pl/

Po wejściu na stronę do rejestracji na egzaminy:
– koniecznie wybieramy STOPIEŃ, na który chcemy zdawać egzamin;
– klikamy w województwo (okręgowy związek żeglarski), w którym będziemy zdawali i klikamy w „WYSZUKAJ”.
Pokazuje się wtedy pełna lista miejsc i terminów, w których zostały zgłoszone egzaminy. Wyszukujemy na liście interesujące nas miejsce i czas i jeśli są aktualnie wolne miejsca, zapisujemy się przez kliknięcie: „ZAPISZ SIĘ”.
W trakcie zgłoszenia należy wpisać dokładnie dane osobowe osoby przystępującej do egzaminu i najlepiej zaraz potem (zgodnie z sugestią systemu zapisu na egzamin) dokonać wpłaty egzaminacyjnej (w systemie DotPay lub zaznaczając wpłatę do innego banku i wydrukowanie formularza do wpłaty). Wpłata generowana przez system DotPay przypisuje każdemu zdającemu jego indywidualny numer konta, na który uiszcza wymaganą Regulaminem PZŻ kwotę. Jest ona automatycznie księgowana na koncie kandydata i zapewnia mu udział w egzaminie.

PZŻ NIE POSIADA ŻADNEGO OGÓLNEGO NUMERU KONTA PRZEZNACZONEGO DO WPŁAT ZA OPŁATY EGZAMINACYJNE. PROSIMY WIĘC ZASTOSOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZEJ INSTRUKCJI.

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
Zakres wymagań egzaminacyjnych zawarty jest w zał. nr 4 do Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (zobacz rozporzadzenie-msit-w-sprawie-uprawiania-turystyki wodnej-zal-nr 4)